Tải tài liệu lên kiểm tra

Tải lên tệp tài liệu kiểm tra

Để tải tài liệu cần kiểm tra trùng lặp văn bản lên hệ thống kiemtratailieu.vn, người dùng chọn thẻ (tab) Tài liệu sau đó chọn +Kiểm tra tài liệu như hình dưới đây.

Người dùng chọn + Kiểm tra tài liệu để tải tài liệu cần kiểm tra

Khi thẻ (tab) Kiểm tra tài liệu mới hiện ra, người dùng kéo thả tệp tài liệu (file) vào khung hoặc nhấp vào để chọn tệp tài liệu (file). Người dùng được lựa chọn kiểm tra một phần hay toàn bộ tệp tài liệu (file), sau đó chọn Kiểm tra tài liệu như hình dưới.

Chú ý: Người dùng có thể tải 1 hoặc nhiều tệp tài liệu (file) cùng 1 lúc để kiểm tra tài liệu. Tuy nhiên, nếu người dùng chọn tải nhiều tệp tài liệu (file) cùng 1 lúc thì hệ thống nhận định kiểm tra toàn bộ tài liệu.

· Kiểm tra toàn bộ là kiểm tra chính tả và độ trùng lặp của tất cả các trang trong tài liệu được tải lên.

· Kiểm tra một phần là kiểm tra chính tả và độ trùng lặp của những trang được lựa chọn (ví dụ: trang 1, 3, 5, 7...) trong tài liệu được tải lên.

Người dùng chọn Kiểm tra một phần để kiểm tra 1 số trang trong tài liệu.
Tài liệu được tải lên thành công.

Sau khi tệp dữ liệu (file) được tải lên đã xử lý xong, hệ thống sẽ hiển thị như bên dưới với đầy đủ thông tin thời gian tải lên, số trang, số lỗi chính tả, độ trùng lặp…

Tải lên nội dung nhập liệu trực tiếp

Trong trường hợp người dùng cần kiểm tra 1 đoạn nội dung trực tiếp, người dùng chọn Nhập nội dung như hình dưới để kiểm tra mức độ trùng lặp của các nội dung nhập liệu trực tiếp.

Người dùng điền đầy đủ Tiêu đề, nội dung cần kiểm tra, sau đó chọn Kiểm tra tài liệu. Hệ thống sẽ chuyển đổi nội dung được nhập liệu thành tệp dữ liệu dưới dạng tệp text, và tiến hành kiểm tra mức độ trùng lặp, lỗi chính tả của tài liệu.

Người dùng nhập đầy đủ các nội dung cần kiểm tra.

Tài liệu đã nhập được tải lên thành công.
Thông tin hiển thị quản lý tài liệu đã tải.

Sau đó, người dùng thực hiện kiểm tra mức độ trùng lặp của nội dung, kiểm tra các lỗi chính tả.

Thầy cô và các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé ạ:

Last updated