Học viên nộp bài tập

Học viên đăng nhập vào tài khoản, vào mục Lớp học => chọn Lớp cần nộp bài tập

Trong danh sách bài tập được giao của lớp, học viên chọn bài tập cần nộp

Trong bài tập được giao, học viên có thể xem thời gian nộp bài, vào mục Mô tả để xem hướng dẫn hoặc ghi chú của giảng viên hoặc nộp bài trong mục Bài nộp

Hệ thống chia ra làm 2 loại bài nộp trong lớp học, 1 loại không kiểm tra trùng lặp và 1 loại có kiểm tra trùng lặp. Tài liệu yêu cầu kiểm tra trùng lặp sẽ được ghi chú bằng dòng chữ: * Bài nộp là những tài liệu đã kiểm tra trong danh mục tài liệu của bạn.

  • Đối với bài tập không yêu cầu kiểm tra trùng lặp, học viên có thể chọn 1 trong 2 phương án: Chọn tài liệu trong danh mục tài liệu hoặc tải lên một tài liệu mới.

Để tải lên tài liệu mới, học viên chọn Thêm file nộp => chọn Tải lên

Tại box Tải lên bài tập, học viên chọn tệp cần tải => chọn Xác nhận để nộp bài tập

  • Đối với bài tập yêu cầu tệp tài liệu cần kiểm tra trùng lặp, học viên chọn tài liệu đã được kiểm tra trong mục Tài Liệu.

Học viên chọn mục Tài liệu sau đó tải tài liệu lên kiểm tra trùng lặp như hình dưới, tham khảo hướng dẫn tải tài liệu kiểm tra trùng lặp theo hướng dẫn tải tài liệu lên kiểm tra.

Sau khi tải tài liệu lên kiểm tra trùng lặp, học viên vào lại Lớp học tại mục Bài nộp chọn Thêm file nộp để lựa chọn bài nộp.

Trong box Gửi tài liệu, học viên chọn tệp phù hợp với yêu cầu bài tập => chọn Xác nhận để nộp bài tập

Một số lưu ý:

  • Học viên có thể thay đổi file bài tập trong thời gian nộp bài, hết hạn nộp bài, hệ thống sẽ khóa chức năng thêm bài nộp và học viên không thể thay đổi được nữa;

  • Bài tập giảng viên nhận được sẽ là tỉ lệ trùng lặp ban đầu chưa được loại trừ;

  • Hệ thống chỉ cho phép nộp bài kiểm tra toàn bộ nội dung. Với các tài liệu chỉ kiểm tra 1 phần nội dung, trong mục Lớp học để chọn tài liệu nộp bài tập các tài liệu kiểm tra 1 phần nội dung sẽ bị ẩn.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn vào lớp và nộp bài trong video dưới đây

Last updated