Đăng nhập tài khoản

Tại trang chủ kiemtratailieu.vn, người dùng chọn Đăng nhập/Đăng ký để đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký như hình dưới đây. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng đăng ký tài khoản theo hướng dẫn.

Người dùng chọn Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập gồm: Email và password như hình dưới đây.

Lưu ý: Đối với trường hợp người dùng tại các đơn vị sử dụng hệ thống kiểm tra tài liệu riêng, vui lòng liên hệ với người phụ trách đầu mối đơn vị để biết địa chỉ đăng nhập và sử dụng trang web.

Ngay khi đăng nhập vào tài khoản, người dùng có thể kiểm tra được các thông tin tài khoản, trạng thái sử dụng tại thẻ (tab) Trang chủ.

Last updated