Quản trị

Để quản trị các nội dung trên hệ thống kiểm tra tài liệu, người quản trị hệ thống (admin) chọn mục Quản trị để kiểm tra theo dõi các nội dung như:

Last updated