Tải tài liệu gốc/báo cáo/chỉnh sửa khác

Tải tài liệu gốc

Trên hệ thống kiemtratailieu.vn, sau khi đã kiểm tra trùng lặp tài liệu theo hướng dẫn kiểm tra tài liệu, người dùng tải tài liệu gốc chưa chỉnh sửa bằng cách chọn vào hình mũi tên tải xuống trong cột Hành động như hình dưới đây.

Tải báo cáo trùng lặp

Hệ thống kiemtratailieu.vn cung cấp 2 loại báo cáo trùng lặp là báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt.

  • Báo cáo chi tiết được thể hiện dưới dạng toàn văn bài báo được đánh dấu bằng các màu khác nhau theo mức độ trùng lặp đã được nêu trong hướng dẫn kiểm tra tài liệu, và các câu chú thích bằng các ghi chú trong tài liệu tải xuống dưới dạng pdf.

  • Báo cáo tóm tắt được thể hiện dưới dạng liệt kê các câu trùng lặp, các câu đã loại trừ, các nguồn đã loại trừ....

Tải và đọc báo cáo chi tiết

Người dùng chọn tải báo cáo tại hình tài liệu trong cột hành động như hình dưới đây.

Tại ô Báo cáo chi tiết, người dùng chọn Tải về.

Với báo cáo được tải về (định dạng tài liệu pdf), người dùng xem báo cáo theo các câu đã được đánh dấu theo màu cụ thể: màu trắng (không trùng lặp hoặc mức độ trùng lặp dưới 50%), màu vàng (trùng lặp từ 50-70%), màu cam (trùng lặp từ 70-90%), màu đỏ (trùng lặp trên 90%), màu xanh (đã loại trừ trùng lặp theo hướng dẫn kiểm tra tài liệu). Người dùng chọn vào các ô ghi chú để xem lý do loại trừ trùng lặp, các nội dung trùng lặp và nguồn trùng lặp.... được thể hiện như hình dưới đây.

Tải và đọc báo cáo tóm tắt

Người dùng chọn tải báo cáo tại hình tài liệu trong cột hành động như hình dưới đây.

Tại ô Báo cáo tóm tắt, người dùng chọn Tải về.

Với báo cáo tóm tắt được tải về, trang đầu tiên của tóm tắt sẽ hiển thị số liệu tổng quan như hình dưới đây.

Các trang tiếp theo của báo cáo tóm tắt liệt kê danh sách các câu trùng lặp với mức độ trùng lặp, nội dung, nguồn trùng lặp, danh sách các câu được loại trừ trùng lặp với lý do loại trừ trùng lặp, danh sách các nguồn tài liệu đã loại trừ như các hình dưới đây.

Tải báo cáo chính tả

Người dùng chọn tải báo cáo tại hình tài liệu trong cột hành động như hình dưới đây.

Tại ô Báo cáo chính tả, người dùng chọn Tải về.

Với báo cáo được tải về (định dạng tài liệu pdf), người dùng chọn vào các ô ghi chú để xem các gợi ý chỉnh sửa lỗi chính tả được thể hiện như hình dưới đây.

Chỉnh sửa tên tài liệu hiển thị

Trong trường hợp muốn thay đổi tên tài liệu hiển thị trên danh mục quản lý tài liệu, người dùng chỉnh sửa tên tài liệu bằng cách chọn bào hình cây bút dưới cột hành động như hình dưới đây.

Người dùng thay đổi tên tài liệu sau đó chọn Cập nhật tài liệu.

Sau khi cập nhật, tên tài liệu đã được đổi như hình dưới đây.

Last updated