Lịch sử gửi mail

Người quản trị (Admin) kiểm tra lại thông tin người nhận, thời gian tạo tài khoản, thời gian hệ thống gửi mail, loại email, trạng thái xử lý của hệ thống, cũng như nội dung email đã gửi.

Last updated