Thống kê

Người quản trị (Admin) chọn mục Thống kê để theo dõi được số lượng người dùng (tab người dùng), số lượng tài liệu tải lên (tab tài liệu) theo thời gian tùy chỉnh

Last updated