Quản lý dữ liệu nội sinh (dành cho hệ thống riêng của đơn vị)

Với mỗi hệ thống triển khai riêng cho một đơn vị, một cơ sở dữ liệu tìm kiếm được gắn với hệ thống đó. Khi người dùng kiểm tra trùng lặp trên hệ thống của đơn vị, nội dung tài liệu sẽ được đối chiếu đồng thời với nguồn dữ liệu Internet chung của KTTL và cơ sở dữ liệu tìm kiếm của đơn vị đó. Mặc định, dữ liệu tìm kiếm của đơn vị chỉ được hệ thống của đơn vị đó sử dụng, các hệ thống khác không có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Tuy nhiên, nếu các đơn vị đồng ý chia sẻ dữ liệu với nhau, hệ thống KTTL có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của đơn vị.

Mỗi đơn vị cũng được cung cấp riêng một hệ thống quản lý dữ liệu nội sinh liên kết với dữ liệu tìm kiếm của đơn vị đó. Với hệ thống này, đơn vị có thể tự chủ động đẩy (index) dữ liệu nội sinh của mình vào để nâng cao chất lượng kiểm tra trùng lặp.

Last updated