Tạo lớp học và thêm thành viên

Tạo lớp học

Giảng viên vào mục Lớp học chọn Tạo lớp học mới

Tại box Tạo lớp học mới, giảng viên điền Tên lớp học và các thông tin mô tả về lớp (không bắt buộc), ví dụ như hình dưới:

Thêm thành viên

Sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển sang mục Danh sách thành viên để giảng viên thêm các thành viên lớp bằng cách chọn Thêm thành viên để nhập danh sách email, nhập danh sách thành viên từ tệp Excel hoặc chia sẻ liên kết

  • Để nhập thêm 1 hoặc nhiều thành viên lớp, giảng viên chọn Thêm thành viên => Nhập danh sách email. Tại box Thêm các thành viên vào lớp học, giảng viên nhập email của các học viên cần thêm (để thêm nhiều email cùng 1 lúc, ấn Tab, enter hoặc dấu “;”). Sau đó ấn Xác nhận.

  • Để nhập danh sách của cả lớp sẵn có trong tệp Excel, giảng viên chọn Thêm thành viên => Nhập từ tệp Excel. Tại box Nhập từ Excel, tải lên tệp excel danh sách email của lớp theo tệp excel mẫu ở góc bên trái box Nhập từ Excel.

  • Sau khi xác nhận, danh sách học viên của lớp sẽ được thể hiện trong mục Danh sách thành viên như hình dưới

  • Để chia sẻ liên kết đường dẫn này hỗ trợ học viên có thể tự đăng ký tham gia vào lớp học, giảng viên chọn Thêm thành viên => Chia sẻ liên kết. Giảng viên chọn cách sao chép đường dẫn để gửi qua các ứng dụng hoặc chia sẻ nhanh qua biểu tượng của ứng dụng zalo, facebook, telegram, viber.

Khi học viên yêu cầu tham gia vào lớp học, giảng viên có thể quản lý danh sách các yêu cầu tham gia lớp học như kiểm tra tất cả các yêu cầu tham gia, các yêu cầu chờ duyệt, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia.

Thêm quản trị viên

Trong trường hợp muốn thêm người quản lý lớp (người có thể đồng thời tạo bài tập, quản lý thành viên lớp), giảng viên chọn mục Quản trị viên => chọn Thêm quản trị viên và thực hiện các thao tác thêm quản trị viên giống như thêm thành viên lớp

Last updated