Quản lý người dùng

Để quản lý người dùng trong hệ thống kiểm tra tài liệu, người quản trị (admin) chọn mục Quản trị, sau đó chọn thẻ Quản lý thành viên. Tại giao diện quản lý người dùng, người quản trị (admin) tìm kiếm theo ID, Email hoặc tên người dùng để kiểm tra thông tin người dùng.

Tạo tài khoản người dùng

Admin chọn Hành động => xuất danh sách người dùng sang file Excel, nhập danh sách người dùng từ file Excel có sẵn, hoặc tạo thêm người dùng.

  • Để tải danh sách người dùng đang sử dụng hệ thống: Admin chọn Xuất Excel

  • Để tạo người dùng: Admin chọn Tạo người dùng và điền đầy đủ thông tin

  • Để nhập danh sách người dùng từ file Excel có sẵn: Admin chọn Nhập từ Excel. Admin download file excel mẫu và điền đầy đủ thông tin sau đó tải lên hệ thống (chú ý: dung lượng file không quá 10Mb)

Thay đổi thông tin tài khoản

Để thay đổi loại tài khoản/ thời hạn sử dụng/ số lượt kiểm tra, người quản trị (admin) chọn Thay đổi thông tin

Last updated