Nhận kết quả

Sau khi hết thời hạn nộp bài, giảng viên vào lại phần bài tập đã giao, chọn bài tập cần xem kết quả

Tại trang danh sách bài nộp, chọn Yêu cầu kiểm tra để hệ thống thực hiện cập nhật và tổng hợp dữ liệu. Tại bước này, ngoài kiểm tra với các tài liệu trên internet và dữ liệu nội sinh, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trùng lặp giữa các bài nộp trong lớp. (Có thể ấn nút đồng bộ lại nếu phải chờ lâu).

Giảng viên chọn xem bài của từng sinh viên bằng cách chọn vào tên sinh viên muốn xem, lựa chọn hành động: Xem chi tiết (xem và chỉnh sửa trên trang kiemtratailieu.vn), Tải báo cáo (báo cáo chi tiết, báo cáo tóm tắt, báo cáo chính tả), Tải tài liệu gốc. Các thao tác này được thực hiện giống như các bước xem kết quả kiểm tra trùng lặp.

Để tải tất cả bài tập xuống, giảng viên chọn Tải xuống tất cả => Chọn tải Tệp tin gốc hoặc Báo cáo kiểm tra theo nhu cầu chấm điểm của Giảng viên.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn xem và tải danh sách kết quả kiểm tra trong video dưới đây:

Last updated