Quản lý tài khoản (cho người quản lý chính)

Người quản lý chính có thể tạo người dùng khác, phân quyền và xóa người dùng của họ trên hệ thống

Last updated